วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   เรื่องการทำความสะอาดร่างกาย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

               รู้ ปฏิบัติ และเห็นประโยชน์ในการทำความสะอาดร่างกายด้วยตนเองจนเป็นนิสัย

สาระการเรียนรู้

1.  การอาบน้ำ
2.  การแปรงฟัน
3.  การทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ผม มือ เท้า เล็บ

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.      ความพอประมาณ
         รู้จักสำรวจร่างกายของตนว่าสะอาดหรือไม่ เพื่อจะได้สามารถทำความสะอาดร่างกายได้อย่างเหมาะสม
         คิดถึงวิธีทำความสะอาดที่เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ ในแต่ละครั้ง
2.      ความมีเหตุมีผล
ร่างกายที่สะอาดย่อมปราศจากเชื้อโรคเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดี และไม่เป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น
3.       การมีภูมิคุ้มกันในตัว ที่ดี
มีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาอนามัยของตนเองและการรักษาร่างกายให้สะอาดจนเป็นนิสัยทำให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้
4.       เงื่อนไขความรู้
มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ในการรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
5.      เงื่อนไขคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความเพียรอย่างต่อเนื่องในการรักษาความสามารถ และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ          
1.    ให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2.    นักเรียนร่วมสนทนากับครูเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายที่อยู่ในเนื้อเพลงร่วมกันว่ามีอะไรบ้าง

ขั้นให้ประสบการณ์       
1.    ครูใช้ภาพหรือของจริงอวัยวะภายนอกของร่างกายให้นักเรียนช่วยกันคิดแล้วบอกหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะแต่ละอย่างของร่างกาย
2.    นักเรียนบอกวิธีการทำความสะอาดอวัยวะแต่ละอย่างของร่างกาย เช่น การทำความสะอาดเล็บ  การทำความสะอาดผม  การแปรงฟัน
3.    ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการการทำความสะอาดอวัยวะแต่ละอย่างของร่างกายที่ถูกวิธีพร้อมทั้งให้นักเรียนดูภาพประกอบ
4.    แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติการทำความสะอาดดังนี้
4.1  การทำความสะอาดมือ
4.2  การแปรงฟันที่ถูกวิธี
4.3  การตัดเล็บ
ขั้นสรุป   
1.   นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่า  การรักษาความสะอาดของร่างกายที่ถูกวิธีเป็นประจำทำให้สะอาดช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้นนักเรียนจะต้องสำรวจร่างกายของตนว่าสะอาดดีพอแล้วหรือไม่เป็นประจำถ้าไม่สะอาดพอต้องรีบขวนขวายทำความสะอาดทันที  จากนั้น ครูบันทึกลงบนกระดานดำแล้วให้นักเรียนอ่านตาม
2.   นักเรียนบอกวิธีป้องกันร่างกายตนเองให้ปราศจากเชื้อโรคและนำความรู้ไปขยายผลให้กับสมาชิกในครอบครัวร่วมกันปฏิบัติ
3.    ครูแนะนำนักเรียนให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติที่บ้านเป็นประจำ
4.   ครูกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดูแลรักษาร่างกายให้ปราศจากเชื้อโรคเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  ทำให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในเรื่องการรักษาความสะอาดของตนเอง
สื่อ
1.             กรรไกรตัดเล็บ
2.             เพลง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3.             ภาพการทำความสะอาดมือ
4.             ภาพการแปรงฟันที่ถูกวิธี
5.             ภาพการอาบน้ำ
6.             ภาพการสระผม
แหล่งการเรียนรู้
ห้องพยาบาล   ห้องสมุด

การวัดและประเมินผล
วิธีวัดผล
1.       สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2.       การซักถาม การตอบคำถาม
3.       การตรวจร่างกาย
เครื่องมือวัดผล
แบบสังเกตพฤติกรรม
เกณฑ์การประเมินผล
      นักเรียนได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมเสนอแนะ
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก อินเตอร์เนต (Internet) เกี่ยวกับโรคฟัน  โรคผิวหนัง  ฯลฯ

ภาคผนวก

1. เพลงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
         2.  แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

เลขที่                      
ความกระตือรือร้น
การทำงานกลุ่ม
การตอบคำถาม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รว ม                คะแนน
                      ผ่าน
                      ไม่ผ่าน
                          ระดับ คุณภาพ
                        ระดับคุณภาพ
                      ระดับคุณภาพ
                       ระดับคุณภาพ1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
EX
EX-
EX%
คำชี้แจง  ระดับคุณภาพ             1             หมายถึง                พอใช้ 
                                                        2              หมายถึง               ดี
                                                3              หมายถึง                ดีมาก
      นักเรียนได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน